LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi
HABER DETAYI
GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT BORÇ YAPILANDIRMASI

Sayın Üyemiz,

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretlerinin borç asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır.  

Bu çerçevede;

·  Anılan madde 31.03.2018 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemekteYasa 18/05/2018 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş Aidat borçlarını kapsamaktadır. 2018 yılı aidat borçları yasa kapsamına dahil edilmemiş olup, olağan süreleri içerisinde (1. Taksit Haziran 2018 ve 2. Taksit Ekim 2018 ayları sonuna kadar) ödenmelidir. 

Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Borsamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır. (Dilekçe örneği ekte tarafınıza sunulmuştur.)

·         Taksitli ödeme yapmak isteyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.

·         Başvuru üzerine, borsa  tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. ( Vade son ödeme tarihleri : 31 Ağustos 2018 – 30 Eylül 2018 – 31 Ekim 2018 – 30 Kasım 2018 – 31 Aralık 2018 )

·         Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

·         Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde Borsa Meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

·         Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup,  vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamı silinecektir.   

Bilgilerinize önemle sunarız.  

Saygılarımızla,

Çanakkale Ticaret Borsası
Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ